top of page
justice-law-concept-lawyer-workplace-with-laptop-documents-with-notepad-smartphome-top-vie

הסכם גרושין- טיפים

הסכם גירושין הוא קודם כל הסכם. זאת אומרת הסכם גרושין מבטא הסכמה של שני הצדדים הנפרדים זו מזה וזה מזו.

מטרת ההסכם היא להסדיר עניינים רכושיים של הצדדים המתגרשים והנפרדים וכן ענייני הקשורים בגידול הילדים אחרי הגרושין.

ההסכם נועד לשמש את בני הזוג לאורך שנים רבות בעתיד.

לפיכך, לבטא הסכמה ולהגיע להסכם גרושין זה לא משימה קלה, אך מאוד חשובה.

אז היות ומדובר בהסכם ארוך טווח ובעניינים כל כך רגישים כגון גידול ילדים, בואו נעבור לטיפים לניסוח.
 

טיפ ראשון:

חשוב להקפיד על כך שכל סוגיה שהגעתם להסכמה לגביה תקבל ביטוי בהסכם הגרושין. זכרו, מה שלא נכתב בהסכם- אין לו זכר והוא לא קיים.

 

טיפ שני:

שימוש בניסוח מדוייק.

לעיתים, הסכמים מלאים במשפטים לא מוגדרים כגון: הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה או הצדדים יפנו לגורם טיפולי רלוונטי וניסוחים דומים. ניסוח לא מסויים יגרום לשאלות רבות בעתיד ולכך שאפילו יתקיימו וויכוחים נוספים לגבי הסדר הפרידה. חשובה להימנע ולחשוב על מונחים כמה שיותר מדוייקים, ברורים ומסויימים.


 

טיפ שלישי:

להגדיר זמנים מדוייקים – ליצירת וודאות להתנהלות יום-יומית של הצדדים.


רק הסכם גירושין שמנוסח היטב וברור, שמכסה סוגיות רבות ימנע סכסוכים עתידיים בין בני הזוג ויקל עליהם אפוא להתגבר על כאב הגירושין ולהמשיך הלאה בחייהם.

משמורת:

אין להסתפק בחלוקת זמני שהות כלליים, אלא לפרט את חלוקת הימים והשעות בין ההורים וכן להתייחס לחופשות וחגים.

מזונות:

כדאי לקבוע את סכום התשלום לכל ילד, מועד להעברתו ואופן ההעברה- באמצעות זיכוי חשבון הבנק, ש'קים או כל דרך מוסכמת אחרת. תשקלו להתייחס לגובה המזונות מגיל 18 ואילך, בהתאם לתרחישים השונים ( גיוס לצה"ל או המשך לימודים י"ג, "ד) ועוד.

ראוי לציין, כי בכל עניין הנוגע לקטינים, תמיד יש מקום לפתוח את ההסכם מחדש, היכן שהוראותיו לא משרתות את טובתם. אולם, בהעדר הסכמה של הצדדים לעניין, יש לפנות אל בית המשפט והוא לא יעשה זאת בנקל. לכן חשוב כל כך כי ההסכם ינוסח באופן המיטיבי.


 

טיפ רביעי- רכוש

יש להתייחס לכלל הנכסים המשותפים של הצדדים ולא לשכוח נכסים כגון: כספי הפנסיה בין בני הזוג, אופציות ומניות, מוניטין אישי, קניין רוחני, תיקי השקעות, עסק, כספים, חשבונות, רכב.


 

טיפ חמישי- סנקציות במקרה של הפרה

מן הרגע שבו אושר הסכם גירושין על ידי אחת מן הערכאות המשפטיות, הוא מקבל תוקף של פסק דין. המשמעות היא כי בני הזוג חייבים לקיים את ההסכם כפי שנערך ונחתם. על מנת לוודא כי כל צד אכן ימלא את התחייבויותיו על פי ההסכם, יש לכלול בו סנקציות אשר ניתן יהיה לנקוט נגד הצד המפר. למשל: פיצוי כספי במקרה של הפרת זמני שהות, או כאשר מי מהצדדים היה צריך להעביר רכוש מסוים לאחר ולא עשה כן.

הניסיון מלמד כי הסכם גירושין שנערך ללא התייחסות להפרת חוזה, מייצר יותר סכסוכים בפועל, אשר מרוקנים מכל תוכן את מטרתו של הסכם הגירושין שהיא למנוע סכסוך עתידי בין הצדדים.


Comments


bottom of page