top of page
justice-law-concept-lawyer-workplace-with-laptop-documents-with-notepad-smartphome-top-vie

ירושה, צוואות, נאמנויות

צוואות וירושות בעולם המודרני - 3 דברים שכדאי לדעת:

 1. מתי לערוך צוואה? כאשר נצברים נכסים בחיינו כגון תיקי מניות, נדל"ן בארץ ובחו"ל, קרנות פנסיה, השקעות במטבעות ווירטאליים- קריפטו וכד' ו/או עם היוולדו של ילד ראשון או השני, זו הנקודה שבה כדאי לחשוב על עריכת מסמך ראשוני- צוואה, לשם הגדרת היקף הנכסים וכן סדר ההורשה. כפי שעורכים ביטוח חיים, כך גם חשוב לערוך מסמך שיהיה כביל משפטית והיורשים לא יוכלו להתנגד לו, ככל הניתן. 
   

 2. מתי אין לערוך צוואה? לאחר התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום, הגעתם למסקנה, כי סדר ההורשה לפי חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 תואם את רצונכם. חוק הירושה מסדיר את כללי הירושה בעקבות מותו של אדם. החוק קובע שבמות אדם יועבר עזבונו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה. החוק קובע מיהם יורשיו של אדם ומהו סדר העדיפויות ביניהם בקבלת הירושה. הוא קובע מהו תוקף הצוואה וכיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה.  סדר ההורשה הינו: 

  1. בן/בת זוג קודם כל 

  2. ילדים וילדיהם

  3. הורים ואחים ואחיות

  4. סבתא/ סבא וילדיהם. 
    

 3.  חשוב לדעת, כי לכל צוואה ניתן להתנגד. מגוון הטענות הינו רחב: פגם שנפל בעריכת הצוואה שמנוגד להוראות החוק והדין, השפעה פסולה של בן משפחה בעריכת הצוואה, זיוף מסמך וכד'. עילות משפטיות ועילות ההתנגדות כפי שמפורטות בחוק הירושה:

  1. אי כשרות לצוות (סעיף 26 לחוק הירושה– פסלות מלרשת),

  2. עשיית צוואה בכפייה (סעיף 27 לחוק הירושה– חופש לצוות)

  3. מסירת זכות הציווי בעוד הצוואה מעשה אישי (סעיף 28 לחוק הירושה)

  4. מסירת זכות הציווי לאחר על פי הוראות סעיף 29 לחוק. הירושה

  5. אונס, איום וכו' (סעיף 30 לחוק הירושה - השפעה בלתי הוגנת)

  6. אי ביטול של צוואה פגומה (סעיף 31 לחוק הירושה).

  7. טעות סופר (סעיף 32 לחוק הירושה).

  8. צוואה סתומה וכו' (סעיף 33 לחוק הירושה).

  9. צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית (סעיף 34 ו-38 לחוק הירושה).

  10. צוואה לטובת עדים וכו' (סעיף 35 לחוק הירושה – מעורבות בעריכת צוואה).

  11. ביטול הצוואה על ידי המצווה (סעיף 36 לחוק הירושה).

לצד הטיעונים המשפטיים שפירטנו לעיל, קיימות טענות נוספות, יצירתיות וחדשניות יותר המבוססות על עקרונות משפטיים כלליים. קראו בקישורים על דוגמאות לטענות מיוחדות בהליך ההתנגדות.

bottom of page